Skip to content

Упис на промена на сопственици во јавна книга

Упис на промена на сопственици во јавна книга е постапка која се извршува пред Агенција за катастар на недвижности или пред надлежен нотар. Постапка за упис на промена на сопственици пред надлежен нотар е кога се склучуваат договори (како на…

Повеќе

Обврски на сосопственикот при продажба

Обврски на сосопственикот при продажба на недвижност со првенство на купување Сосопственоста е сопственост на повеќе лица врз одредена недвижност или врз ствар. Сосопственикот може да ја користи недвижноста и да располага со неа без согласност на другите сопственици. Но,…

Повеќе

Соседско право

Уредување на односите меѓу соседите Соседското право е взаемно и обѕирно вршење на правото на сопственост на недвижност помеѓу соседите, односно едниот сосед сопственик на недвижност да бара од другиот сосед сопственик на соседната недвижност, во негова полза нешто да…

Повеќе
Back To Top