Skip to content

Право на старосна пензија

Право на користење старосна пензија има осигуреник: кога ќе наполни 64 години за мажи; кога ќе наполни 62 години за жени; со минимум 15 години работен стаж. Доколку немате искористено право на старосна пензија, поради немање на 15 години работен…

Повеќе

Вработување на лице под 18 годишна возраст

Договор за вработување може да склучи лице под 18 годишна возраст, кое има општа здравствена способност. Дете под 15 годишна возраст и дете кое не завршило задолжително образование се забранува да работи (освен не подолго од 12 часа неделно за…

Повеќе

Придонеси

Придонесите се јавна давачка која обврзникот ја плаќа од остварениот бруто-надоместок од работник однос, на сметка на соодветни социјални фондови, кои претставуваат основа за оставарување на тековни и идни права на осигуреникот како право за здравствена заштита, право на користење…

Повеќе

Надоместок на плата за време на спреченост за работа

Висината на надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа поради повреда на работно место, професионално заболување, за време на давање на орган, крв или ткиво, за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство изнесува…

Повеќе
Back To Top