Skip to content

Пазарна вредност на градежно земјиште

Пазарната вредност на градежното земјиште се утврдува според просечната цена на извршените купопродажби во годината која и претходи на тековната година за која се врши процена на земјиштето. Во случај да не се извршени купопродажби на подрачјето на општината, пазарната…

Повеќе

Откуп на државно градежно земјиште

Доколку сакате да градите куќа или зграда, а дел од земјиштето кое влегува во градежната парцела не е во Ваша сопственост, туку е во сопственост на државата, во тој случај треба да го откупите за да можете да добиете одобрение…

Повеќе

Времено ослободување од плаќање за градежно земјиште

Времено ослободување од обврска за плаќање надомест и закупнина за градежно земјиште во државна сопственост Физичките лица, носители на правото на приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, ако надоместот (закупнината) не можат да го плаќаат, можат времено…

Повеќе

Приватизација на градежно земјиште на правни лица со надомест

Правни лица кои имаат стекнато право на користење на градежно земјиште без надомест, можат да го приватизираат од државна во сопственост на корисниците на градежното земјиште со плаќање на надомест. Услови за приватизација на правни лица со надомест се: има…

Повеќе
Back To Top