Skip to content

Денационализација

Денационализација e постапка за враќање на имот и надомест за имотот одземен во корист на државата. Со денационализација се враќа имотот и се дава надомест на физички лица, верски храмови, манастири кои биле одземени од 02.08.1944 година:-  врз основа на…

Повеќе

Заштита на правото на сопственост

Правото на сопственост може да се заштити со тужба. 1. Сопственичка тужба за поврат на стварта – тужба со која сопственикот бара од држателот на стварта да се врати определената ствар, при што сопственикот мора да докаже дека има право…

Повеќе

Сопственост и стварни права на странски лица

Странско физичко лице е лице кое нема државјанство на Република Северна Македонија. Странско правно лице е она правно лице кое има регистрирано седиште надвор од територијата на Република Северна Македонија. Право на сопственост може да стекнуваат странски физички и правни…

Повеќе

Соседско право

Уредување на односите меѓу соседите Соседското право е взаемно и обѕирно вршење на правото на сопственост на недвижност помеѓу соседите, односно едниот сосед сопственик на недвижност да бара од другиот сосед сопственик на соседната недвижност, во негова полза нешто да…

Повеќе
Back To Top