Skip to content

Даночни ослободувања – данок на промет на недвижности

Данок на промет на недвижности не се плаќа: на прометот на недвижности во постапката на експропријација;кога странско дипломатско, конзуларно претставништво го пренесува правото на сопственост на недвижности, под услов на реципроцитет;кога правото на сопственост се пренесува заради намирување на обврските…

Повеќе

Даночни ослободувања на данок на наследство и подарок

Данок на наследство и подарок не плаќа: Наследник/примател од прв наследен ред;Наследник/примател од втор наследен ред на наследен/подарен стан/ семејна станбена зграда, ако со оставителот живеел во заедничко домаќинство најмалку една година пред смртта на оставителот, иНаследник/примател од втор наследен…

Повеќе

Даночни ослободувања на данок на имот

Данок на имот не се плаќа на: недвижен имот во државна сопственост и во сопственост на општините и органите на градот Скопје, кој го користат тие, освен недвижниот имот кој се користи од страна на физички или правни лица;недвижен имот…

Повеќе

Даночни ослободувања на данок на добивка

Обврзник на данокот на добивка има право на даночно ослободување по основ реинвестирана добивка за извршените вложувања во материјални средства (недвижност, постојки и опрема) и во нематеријални средства (компјутески софтвер и патенти). Обврзникот на даночна добивка кој е корисник на…

Повеќе
Back To Top