Skip to content

Заштита на владението

Владение на определена ствар постои кога секое лице со посредство на друг или непосредно врши фактичка власт на стварта. Владение на ствар има и лицето кое фактичката власт ја врши и преку друго лице како на пример со плодоуживање, врз…

Повеќе

Трговска марка

Со трговска марка се штити знак кој може графички да се прикаже и кој е подобен за разликување на стоките или услугите на еден учесник во прометот од стоките или услугите на друг учесник во прометот. Исто така се штитат…

Повеќе

Индустриски дизајн

Со индустриски дизајн се штити дизајн кој е нов и има индивидуален карактер. Под дизајн се подразбира надворешен изглед на производот во целост или на негов дел кој е определен од неговите обележја, особено линии, контури, бои, облик, текстура и…

Повеќе

Патент

Предмет на заштита на патент е нов пронајдок во сите области на технологијата, ако содржи инвентивен придонес и ако може истиот да се применува во индустријата. Со патент се штити и пронајдок кој се однесува на: производ што се состои…

Повеќе
Back To Top