Skip to content

Сопственост и стварни права на странски лица

Странско физичко лице е лице кое нема државјанство на Република Северна Македонија. Странско правно лице е она правно лице кое има регистрирано седиште надвор од територијата на Република Северна Македонија. Право на сопственост може да стекнуваат странски физички и правни…

Повеќе

Право на странците да стапуваат во приватноправни односи во РСМ

Странец е секое физичко лице кое не е државјанин на РСM. Странец има право да стапува во одделни приватниправни односи во РСМ и тоа: во семејноправни односи – да склучува брак со македонски државјанин, да биде посвоител или посвоеник и…

Повеќе

Стекнување државјанство

Државјанство во Република Северна Македонија може да се стекне на неколку начини и тоа: со потекло, со склучување брак со македонски државјанин, со природување и слично.Државјанство со потекло се стекнува доколку:- двајцата родители се државјани на РСМ и детето се…

Повеќе

Услови за вработување странец

Странец е лице кое не е државјанин на РСМ. Странец може да се вработи во нашата земја, а услов е да поседува работна дозвола за странци. Работната дозвола се издава со цел лицето да може да работи на територијата на…

Повеќе
Back To Top