Skip to content

Право на старосна пензија

Право на користење старосна пензија има осигуреник: кога ќе наполни 64 години за мажи; кога ќе наполни 62 години за жени; со минимум 15 години работен стаж. Доколку немате искористено право на старосна пензија, поради немање на 15 години работен…

Повеќе

Пензиски стаж поминат во друга држава

Лице кое било вработено и осигурано во друга држава со која Република Северна Македонија има склучено билатерален договор*, има право да побара утврдување на стаж и за тоа време што го поминал во другата држава како и обратно. Со државите…

Повеќе

Дали извршителот може да извршува на цела плата или пензија?

Извршителот не може спрема должникот односно странката да извршува на целосниот износ од платата или пензијата на должникот. Извршувањето може да се извршува согласно Законот за извршување врз плата, пензија или надоместок на плата до износ од една третина (1/3)…

Повеќе

Право на инвалидска пензија

Осигуреник кај кој настанала општа неспособност за работа, како и кај осигуреник кој има преостаната работна способност, но поради навршување одредени години на живот и покрај професиналната рехабилитација повторно не може да се оспособи за вршење на некоја друга соодветна…

Повеќе
Back To Top