Skip to content

Денационализација

Денационализација e постапка за враќање на имот и надомест за имотот одземен во корист на државата. Со денационализација се враќа имотот и се дава надомест на физички лица, верски храмови, манастири кои биле одземени од 02.08.1944 година:-  врз основа на…

Повеќе

Надомест на нематеријална штета

Нематеријалната штета може да се надомести материјално со материјална сатисфакција односно со паричен надоместок или нематеријално со морална сатисфакција. Нематеријалната штета се надоместува преку судска постапка со тужба кога се повредени личните права на оштетениот, за која постапка судот носи…

Повеќе

Надомест за вршење на трговија на мало во недела и други празници

Продавниците на бензиски станици во чии рамки се врши трговијата на мало, продавници, киосци и штандови во трговските центри кои имаат минимална ефективна површина за трговија на мало од 8.000 м2, можат да работат во недела, во државни празници и…

Повеќе

Право на надомест на трошоците за лекови

Правото на надомест на трошоците за купени лекови може да оствари осигурeно лице со поднесување барање за надомест (рефундација) на средства, но само за лекови кои паѓаат на товар на Фондот. Рефундација на средствата за купените лекови може да се…

Повеќе
Back To Top