Skip to content

Заштита на правото на сопственост

Правото на сопственост може да се заштити со тужба. 1. Сопственичка тужба за поврат на стварта – тужба со која сопственикот бара од држателот на стварта да се врати определената ствар, при што сопственикот мора да докаже дека има право…

Повеќе

Заштита на владението

Владение на определена ствар постои кога секое лице со посредство на друг или непосредно врши фактичка власт на стварта. Владение на ствар има и лицето кое фактичката власт ја врши и преку друго лице како на пример со плодоуживање, врз…

Повеќе

Трговска марка

Со трговска марка се штити знак кој може графички да се прикаже и кој е подобен за разликување на стоките или услугите на еден учесник во прометот од стоките или услугите на друг учесник во прометот. Исто така се штитат…

Повеќе

Патент

Предмет на заштита на патент е нов пронајдок во сите области на технологијата, ако содржи инвентивен придонес и ако може истиот да се применува во индустријата. Со патент се штити и пронајдок кој се однесува на: производ што се состои…

Повеќе
Back To Top