Skip to content

Данок на вкупен приход

Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци се ослободени од обврската за плаќање на данок на годишен вкупен приход под услов вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот од кој било извор да не го надминува износот…

Повеќе

Данок за моторни возила

Моторните возила во државава се предмет на оданочување и подлежат на плаќање данок пред нивна регистрација и тоа на: производство на моторни возила и пуштање во промет; преправка на моторни возила кои еднаш се одобрени и регистрирани од еден во…

Повеќе

Данок и даночна стапка

Оданочувањето како обврска го наложува државата на граѓаните (физички лица) и претпријатијата (правни лица). Тие мора задолжително да издвојуваат дел од својот приход или имот со цел да се задоволат државните потреби. Видови на даноци: Данок на доход (данок на…

Повеќе
Back To Top