Skip to content

Вработување на лице под 18 годишна возраст

Договор за вработување може да склучи лице под 18 годишна возраст, кое има општа здравствена способност. Дете под 15 годишна возраст и дете кое не завршило задолжително образование се забранува да работи (освен не подолго од 12 часа неделно за…

Повеќе

Што е заштитно друштво?

Поради потребата од вработување на инвалидни лица се основаат заштитни друштва како трговски друштва. Заштитно друштво е друштво кое има вработено инвалидни лица, односно најмалку десет лица на неопределено време од кои најмалку 40% се инвалидни лица од вкупниот број…

Повеќе

Вработување на инвалидно лице

Инвалидно лице може да се вработи и да работи на работно место за кое има соодветно образование и занимање ако ги исполнува општите и посебни услови за работното место. Комисија при Министерството за труд и социјална политика дава наод и…

Повеќе

Услови за вработување странец

Странец е лице кое не е државјанин на РСМ. Странец може да се вработи во нашата земја, а услов е да поседува работна дозвола за странци. Работната дозвола се издава со цел лицето да може да работи на територијата на…

Повеќе
Back To Top