Skip to content

Обврзница

Граѓанска обврзница е државна хартија од вредност која е наменета за граѓаните на Р.С. Македонија. Обврзницата е финансиски инструмент кој се смета за најмалку ризичен и нуди голема сигурност  дека каматата заедно со номиналната вредност ќе биде навремено исплатена.

Минималниот износ на една граѓанската обврзница е 10.000,00 денари. Обврзницата може да се купи од секоја банка во државава, со што се пријавува учество за аукција и уплата на паричиот износ. Може да се тргува со граѓанската обврзница преку Македонската берза АД Скопје и пазарите, како и може предвремено да се продаде доколку има побарувачка.

Извор:
Министерство за финансии
www.finance.gov.mk

Во Сервисеа ќе Ви помогнеме со сите правни и административни препреки. Нашите услуги се достапни на следниот линк.

Вашиот проблем е наша мисија!

Back To Top