Skip to content

Прекршоци против јавен ред и мир

Прекршок против јaвниот ред и мир е секое однесување со кое се нарушува мирот, работата или вообичаениот начин на живеење на граѓаните, на јавно место и ја загрозува нивната безбедност, создава несигурност, го оневозможува непреченото движење или го нарушува остварувањето…

Повеќе

Управување возило под дејство на алкохол

Возачот не смее да управува возило, ниту да започне да управува возило во сообраќајот ако е под дејство на алкохол. Под дејство на алкохол се смета дека е возачот доколку при анализа на крвта или преку апарат за мерење на…

Повеќе

Застареност за извршување на прекршочните санкции

Со застареноста престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Застареност на извршување на прекршочните санкции постои, односно не може да се изврши кога се исполнети следниве услови: ако изминале 2 години од правосилноста на одлуката;од денот кога одлуката…

Повеќе

Застареност на поведување и водење на прекршочна постапка

Со застареност престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Застареност може да се јави на поведување и водење на прекршочната постака како и на извршувањето на прекршочните санкции. Застареност на поведување и водење на прекршочната постапка постои кога…

Повеќе
Back To Top