Skip to content

Услови за влез на странци во РСМ

Доколку некој странец сака да престојува во РСМ, не подолго од 90 дена во период од 180 дена, треба да ги исполнува следните услови: да поседува валидна патна исправа издадена во последните 10 години или друг документ пропишан за преминување…

Повеќе

Поставување на времен објект

Времен објект се поставува заради привремена употреба на градежно земјиште и истиот претставува монтажно - демонтажен или типски објект. Најчесто времен објект се поставува поради: вршење на сообраќајни дејности, продажба на храна, туристички, културни, спортско - рекрeативни и забавни дејности…

Повеќе

Занаетчиска дозвола

Занаетчиска дозвола може да стекне занаетчијата доколку исполнува еден од следните услови: средно стручно образование од соодветна насока (тригодишно и четиригодишно образование); соодветна квалификација; стручно оспособување (едногодишно и двегодишно образование); мајсторски испит; соодветно работно искуство со минимум основно образование ако…

Повеќе

Регистрација на моторно возило

Документите за регистрација на моторно возило се поднесуваат лично до Министерството за внатрешни работи, според местото на живеење на физичкото лице или според седиште на правното лице. Ако се врши регистрација на ново моторно возила потребни се да се достават…

Повеќе
Back To Top