Skip to content

Продажба на земјоделско земјиште

Продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост се врши врз основа на годишна програма за продажба на земјоделско земјиште која ја донесува Владата. Министерството во рок од 15 дена по донесување на одлукатa, распишува јавен оглас за продажба на земјоделското…

Повеќе

Пренамена на земјоделско земјиште

Земјоделско земјиште може да се пренамени во градежно земјиште. Доколку земјоделското земјиште под култура е пасишта може да се користи за неземјоделски цели и да се пренамени во градежно земјиште. Барање за трајна пренамена се поднесува согласно Законот за просторно…

Повеќе

Дали може да се гради на земјоделско земјиште?

На земјоделското земјиште може да се гради. Со законот е предвидено дека на земјоделско земјиште може да се градат објекти под одредени услови и начин. Покрај правото на градење на земјоделско земјиште постои можност да се воспостави и право на…

Повеќе

Размена на земјоделско земјиште

Земјоделско земјиште во државна сопственост може да се размени со земјоделско земјиште во приватна сопственост поради окрупнување на земјоделските парцели. При размената со земјоделско земјиште во државна сопственост не смее да се раситнува земјоделското земјиште. Постапката за размена ја спроведува…

Повеќе
Back To Top