Skip to content

Право на надомест на трошоците за лекови

Правото на надомест на трошоците за купени лекови може да оствари осигурeно лице со поднесување барање за надомест (рефундација) на средства, но само за лекови кои паѓаат на товар на Фондот. Рефундација на средствата за купените лекови може да се…

Повеќе

Надомест за сведок во судска постапка

Сведокот има право на надомест на трошоци за тоа што сведочел во судска постапка и тоа надомест за патни трошоци, трошоци за исхрана, трошоци за ноќевање (доколку доаѓа од друго место за да сведочи) како и надомест за загубена заработувачка…

Повеќе
Back To Top