Skip to content

Внесување влог на содружниците во трговските друштва

Еден од условите за основање на трговско друштво е содружниците да внесат основачки влог, чиј влог може да биде паричен и непаричен. Внесувањето на основачкиот влог може да биде во моментот на основањето на трговскто друштво или одложено - да се…

Повеќе

Дивиденда

Дивиденда претставува дел од добивката на друштвото која што се распределува на содружниците и на акционерите на друштвото во согласност со нивните права определени во уделите, односно акциите. Дивидендата се исплаќа на начин што друштвото мора да го објави годишниот…

Повеќе
Back To Top