Skip to content

Застареност на поведување и водење на прекршочна постапка

Со застареност престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Застареност може да се јави на поведување и водење на прекршочната постака како и на извршувањето на прекршочните санкции. Застареност на поведување и водење на прекршочната постапка постои кога…

Повеќе

Застареност

Со застареност престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Застареноста почнува да тече првиот ден по денот кога доверителот имал право да бара исполнување на обврската (освен ако за одделни случаи со закон не е пропишано нешто друго).…

Повеќе
Back To Top