Skip to content

Тринаесетта плата

Тринаесетта плата всушност претставува остварениот профит кој работодавачот го дели со работниците. Со тоа се покажува дека работниците се заслужни за добиениот профит на фирмата. Согласно Законот за работни односи предвидено е дека може на работникот да му се исплати…

Повеќе

Право на регрес за годишен одмор за работнички на породилно отсуство

Работничките кои користат одмор поради бременост или раѓање, кои работат кај ист работодавач и се во работен однос од најмалку 6 месеци во календарската година имаат право на регрес за годишен одмор (К-15).* Доколку не го остварат правото на регрес…

Повеќе

Регрес за годишен одмор (К-15)

Со Општиот колективен договор за приватниот сектор (од областа на стопанството) правото на исплата на регрес за годишен одмор односно К-15 се однесува на сите вработени лица во приватниот сектор во РСМ. Право на регрес за годишен одмор имаат вработените…

Повеќе
Back To Top