Skip to content

Договор за вработување

Со договорот за вработување се заснова работен однос помеѓу работник и работодавач и истиот мора да биде склучен во писмена форма. Работодавачот e правно лице или друг субјект. Договорот за вработување може да се склучи на определено и неопределено време.…

Повеќе

Надоместоци на плата

Надоместоци на плата работодавачот на работникот му исплатува за: време на привремена неспособност за работа поради болест;годишен одмор;платен вонреден одмор;време на прекин на работниот процес од причини на страната на работодавачот;за слободни денови;дообразование, стручно оспособување и преквалификација, доквалификација, согласно со…

Повеќе

Платен одмор

Право на платен одмор работникот може да користи заради лични и семејни околности.Работникот има право да користи платен одмор до 7 работни денови во текот на една година и тоа за: склучување на брак – 3 дена;склучување на брак на…

Повеќе
Back To Top