Skip to content

Што претставува конкурентската клаузула?

Конкурентската клаузула е договорна забрана на конкурентското дејствување. Доколку работникот во своето работење или во врска со работата се здобива со технички, производни или деловни знаења и деловни врски, може во договорот за вработување да договори да има забрана за…

Повеќе

Колкав период може да се користи неплатен одмор?

Согласно Законот за работните односи работникот може да користи неплатено отсуство најмногу до три месеци под услови и случаи предвидени во колективен договор. Според Општиот колективен договор такви случаи се: нега на член на семејството;изградба или поправка на стан или…

Повеќе
Back To Top