Skip to content

Придонеси

Придонесите се јавна давачка која обврзникот ја плаќа од остварениот бруто-надоместок од работник однос, на сметка на соодветни социјални фондови, кои претставуваат основа за оставарување на тековни и идни права на осигуреникот како право за здравствена заштита, право на користење…

Повеќе

Регулирање на неплатен стаж од 1997-2003 година

Лице кое било осигурано и било во работен однос од 1997 до 2003 година, а работодавачот не му ги исплатил придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, може самoто да изврши плаќање на истите. Ова право лицето може да го оствари…

Повеќе
Back To Top