Skip to content

Надоместок на плата за време на спреченост за работа

Висината на надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа поради повреда на работно место, професионално заболување, за време на давање на орган, крв или ткиво, за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство изнесува…

Повеќе

Дали може да се бара надоместок за воспоставена службеност?

Службеноста е стварно право на туѓа ствар, кое се состои од овластување на нејзиниот носител во определен обем и начин да ја користи таа ствар, а сопственикот на стварта е должен тоа да го трпи или ништо да не стори.…

Повеќе
Back To Top