Skip to content

Разлика помеѓу имотен и поседовен лист

Со имотниот лист се докажува запишаното право на сопственост и други стварни права на недвижностите во согласност со закон и истиот претставува јавна исправа. Имотниот лист содржи: - податоци за катастарските парцели; - податоци за зградите и посебните делови од…

Повеќе

Каде и кој може да извади имотен лист?

Голема е дилемата на граѓаните на РСМ дали имотен лист може да се извади во општината во којa живеат или пак во некоја друга, за имотот што не се наоѓа во таа општина. Агенцијата за катастар на недвижности овозможи имотен…

Повеќе
Back To Top