Skip to content

Стекнување сопственост со одржувачка

Сопственост на некоја ствар може да се стекне со одржувачка по 3 години, а услов е држателот на таа ствар да биде совесен и законит држател на истата. Сопственост на недвижност може да се стекне по 10 години со одржувачка…

Повеќе

Како се стекнува сопственост на имот?

Сопственоста може да се стекне со: Полноважно правно дело, односно договор за купопродажба или договор за дар, заверен кај нотар и запишан во катастар;Наследување (наследник ако наследи од оставител, врз основа на закон или тестамент);Одлука на државен орган (пример: со…

Повеќе
Back To Top