Skip to content

Приватизација на градежно земјиште на правни лица со надомест

Правни лица кои имаат стекнато право на користење на градежно земјиште без надомест, можат да го приватизираат од државна во сопственост на корисниците на градежното земјиште со плаќање на надомест. Услови за приватизација на правни лица со надомест се: има…

Повеќе

Приватизација на градежно земјиште на правни лица без надомест

Приватизација на градежно земјиште во државна сопственост на правни лица кои немаат обврска за плаќање надомест Правни лица кои во приватна сопственост стекнале право на користење на градежно земјиште во државна сопственост со надомест, може да го приватизират на начин…

Повеќе

Приватизација на градежно земјиште на физички лица без надомест

Приватизација на градежно земјиште во државна сопственост на физички лица кои немаат обврска за плаќање надомест Физичките лица како поранешни сопственици на градежно земјиште кои имаат право на користење на истото, може да го приватизираат од државна  во сопственост на…

Повеќе

Приватизација на градежно земјиште на физички лица со надомест

Градежното земјиште на кое постои право на користење на физички лица стекнато без надомест, може да се приватизира од државна сопственост во сопственост на корисниците на градежното земјиште со плаќање надомест. Приватизација на градежно земјиште во државна сопственост на кое…

Повеќе
Back To Top