Skip to content

Постапка за издавање одобрение за градење

Постапката за издавање на одобрение за градење се одвива на следниот начин: инвеститорот поднесува барање за одобрение на градба во електронска форма до надлежниот орган;потребната документација која треба да се поднесе се состои од:архитектонско - урбанистички проект заверен од надлежен…

Повеќе

Постапка за склучување брак со странски државјанин

Во нашата држава секој полнолетен граѓанин може да склучи брак со државјанин од било која друга држава. Во постапката за склучување брак потребно е да бидат присутни двајцата идни брачни партнери во Управата за водење на матичните книги односно пред…

Повеќе
Back To Top