Skip to content

Надоместок на плата за време на спреченост за работа

Висината на надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа поради повреда на работно место, професионално заболување, за време на давање на орган, крв или ткиво, за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство изнесува…

Повеќе

Дали извршителот може да извршува на цела плата или пензија?

Извршителот не може спрема должникот односно странката да извршува на целосниот износ од платата или пензијата на должникот. Извршувањето може да се извршува согласно Законот за извршување врз плата, пензија или надоместок на плата до износ од една третина (1/3)…

Повеќе

Додаток за работен стаж

Работникот кој работи во јавниот сектор има право на додаток на плата за работен стаж според Општиот колективен договор. Висината на додатокот за работниот стаж изнесува 0,5 % за секоја навршена година работен стаж, a може најмногу да достигне до…

Повеќе
Back To Top