Skip to content

Продажба на земјиште кај сосопственици

Сосопственост претставува сопственост на две или повеќе лица кои имаат право на сопственост врз одредена недвижност. Сосопственикот кој сака да го продаде својот дел мора прво да го понуди на другиот  сосопственик или на останатите сосопственици (преку нотар со понуда…

Повеќе

Експропријација

Експропријација претставува одземање и ограничување на правото на сопственост и имотните права на недвижностите на приватни лица поради јавен интерес. Со експропријација се одзема или ограничува правото на сопственост поради интерес од значење за државата или локалната самоуправа, поради градење…

Повеќе
Back To Top