Skip to content

Договор за трговско застапување

Трговско застапување претставува договор помеѓу застапникот како една договорна страна кој се обврзува дека ќе преговара со трети лица за склучување договори за име и сметка на налогодавачот, а налогодавачот како друга договорна страна се обврзува да му плати на…

Повеќе

Цесија

Цесијата претставува договор за отстапување на долг. Доверителот може со договор склучен со трет да го пренесе врз него своето побарување, освен она чие пренесување е забрането. Договорот за отстапување нема дејство спрема должникот, ако тој и доверителот договориле дека…

Повеќе

Договор за доживотна издршка

Договор за доживотна издршка склучуваат давател на издршка и примател на издршка, при што давателот на издршката се обврзува да го издржува доживотно примателот на издршката (или некое трето лице), а примателот на издршката во надомест за издржувањето му го…

Повеќе

Работа од дома

За работа од дома се смета работата што ја врши работникот од својот дом или во простории што ги избрал работникот по свој избор (надвор од деловните простории на работодавачот). Со работа од дома работодавачот и работникот можат да се…

Повеќе
Back To Top