Skip to content

Занаетчиска дозвола

Занаетчиска дозвола може да стекне занаетчијата доколку исполнува еден од следните услови: средно стручно образование од соодветна насока (тригодишно и четиригодишно образование); соодветна квалификација; стручно оспособување (едногодишно и двегодишно образование); мајсторски испит; соодветно работно искуство со минимум основно образование ако…

Повеќе

Занаетчија

Занаетчија претствавува физичко лице запишано во Регистарот на занаетчии кое врши занаетчиска дејност и одговара за своите обврски со целиот свој имот. Согласно Законот за трговски друштва во одредени услови занаетчиска дејност може да вршат и трговец поединец и трговско…

Повеќе
Back To Top