Skip to content

Поставување на времен објект

Времен објект се поставува заради привремена употреба на градежно земјиште и истиот претставува монтажно - демонтажен или типски објект. Најчесто времен објект се поставува поради: вршење на сообраќајни дејности, продажба на храна, туристички, културни, спортско - рекрeативни и забавни дејности…

Повеќе
Back To Top