Skip to content

Враќање во сопственост по основ на денационализација

По основ на денационализација (постапка за враќање на имот и надомест за имотот одземен во корист на државата) недвижност се враќа во сопственост во целост или дел на физичките лица. Недвижност се враќа како дел кога не е возможно целосно…

Повеќе
Back To Top