Skip to content

Мобинг

Забрана и заштита од вознемирување на работното место Мобингот е секаков вид на психичко вознемирување на работото место. Психичкото вознемирување (мобинг) е децизно наведено во Законот за работни односи и се мисли на секое негативно однесување што често се повторува…

Повеќе
Back To Top