Skip to content

Заштита на владението

Владение на определена ствар постои кога секое лице со посредство на друг или непосредно врши фактичка власт на стварта. Владение на ствар има и лицето кое фактичката власт ја врши и преку друго лице како на пример со плодоуживање, врз…

Повеќе
Back To Top