Skip to content

Данок на вкупен приход

Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци се ослободени од обврската за плаќање на данок на годишен вкупен приход под услов вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот од кој било извор да не го надминува износот…

Повеќе
Back To Top