Skip to content

Занаетчија

Занаетчија претствавува физичко лице запишано во Регистарот на занаетчии кое врши занаетчиска дејност и одговара за своите обврски со целиот свој имот. Согласно Законот за трговски друштва во одредени услови занаетчиска дејност може да вршат и трговец поединец и трговско…

Повеќе

Работа од дома

За работа од дома се смета работата што ја врши работникот од својот дом или во простории што ги избрал работникот по свој избор (надвор од деловните простории на работодавачот). Со работа од дома работодавачот и работникот можат да се…

Повеќе

Право на инвалидска пензија

Осигуреник кај кој настанала општа неспособност за работа, како и кај осигуреник кој има преостаната работна способност, но поради навршување одредени години на живот и покрај професиналната рехабилитација повторно не може да се оспособи за вршење на некоја друга соодветна…

Повеќе
Back To Top