Skip to content

Управен спор

Со управен спор се обезбедува судска заштита на правата и интересите на физичките и правните лица против поединечни акти донесени од јавните органи. Во управен спор странки се: Тужител односно физичко или правно лице коe смета дека му е повредено…

Повеќе
Back To Top