Skip to content

Годишна сметка

Обврска за составување годишна сметка и финансиски извештаи има секој трговец, трговско друштво како и подружница на странско друштво, по истекот на деловната година. Под деловна година се подразбира една календарска година. Годишната сметка содржи: биланс на состојба и биланс…

Повеќе

Данок на вкупен приход

Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци се ослободени од обврската за плаќање на данок на годишен вкупен приход под услов вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот од кој било извор да не го надминува износот…

Повеќе

Вистински сопственик

Вистински сопственик е секое физичко лице кое е краен сопственик на клиентот (или го контролира клиентот/физичкото лице) во чие име и за чија сметка се извршува трансакцијата.* Односно, вистински сопственик е физичко лице (или лица) кое е сопственик во правното…

Повеќе
Back To Top