Skip to content

Надомест за сведок во судска постапка

Сведокот има право на надомест на трошоци за тоа што сведочел во судска постапка и тоа надомест за патни трошоци, трошоци за исхрана, трошоци за ноќевање (доколку доаѓа од друго место за да сведочи) како и надомест за загубена заработувачка…

Повеќе
Back To Top