Skip to content

Стекнување имот во вонбрачна заедница

Вонбрачните другари имотот што ќе го стекнат во вонбрачната заедница се смета за заеднички имот. Двајцата вонбрачни другари имаат право на сопственост на заедничкиот имот. Заедничкиот имот вонбрачните другари можат да го поделат спогодбено, со што истиот станува посебен имот.…

Повеќе

Стекнување имот во брачна заедница

Имотот кој брачните другари ќе го стекнат во текот на бракот претставува заеднички имот. Како посебен имот се смета имотот кој едниот брачен другар го имал пред да го склучи бракот. Покрај тоа во посебен имот спаѓа и наследство, легат…

Повеќе
Back To Top