Skip to content

Стекнување државјанство

Државјанство во Република Северна Македонија може да се стекне на неколку начини и тоа: со потекло, со склучување брак со македонски државјанин, со природување и слично.Државјанство со потекло се стекнува доколку:- двајцата родители се државјани на РСМ и детето се…

Повеќе
Back To Top