Skip to content

Парична помош

Лице кое е неспособно за работа, материјално необезбедено односно доколку не може да обезбеди средства за својата егзистенција има право на постојана парична помош. Неспособно за работа се смета лицето ако е: со умерени, тешки и длабоки  пречки во менталниот…

Повеќе
Back To Top