Skip to content

Што претставува солемнизацијата?

Солемнизацијата претставува потврда од страна на нотарот за дадените исправи. Со заверката од нотарот на приватната исправа се потврдува точноста на содржината на исправата, која е во согласност со волјата на договорните страни кои ја потпишале и со тоа на…

Повеќе
Back To Top