Skip to content

Даночни обврзници

Идентификација и регистрација на даночни обврзници Идентификација на даночен обврзник во даночната постапка исклучиво врши Управата за јавни приходи, така што му доделува единствен даночен број (ЕДБ), кој всушност претставува идентификационен број на даночниот обврзник за сите видови јавни приходи…

Повеќе
Back To Top