Skip to content

Размена на земјоделско земјиште

Земјоделско земјиште во државна сопственост може да се размени со земјоделско земјиште во приватна сопственост поради окрупнување на земјоделските парцели. При размената со земјоделско земјиште во државна сопственост не смее да се раситнува земјоделското земјиште. Постапката за размена ја спроведува…

Повеќе
Back To Top