Skip to content

Права и обврски за време на штрајк

Право на штрајк имаат синдикатот и неговите здруженија со цел заштита на економските и социјалните права од работниот однос на своите членови (согласно закон). Учеството во штрајк и неговото огранизирање согласно законот и колективниот договор не претставува повреда на договорот…

Повеќе

Загрозување на правата од работниот однос

Правата на работникот можат да бидат загрозени доколку работодавецот не го почитува Договорот за вработување, Колективниот договор или Законот за работни односи. Правата од работниот однос може да бидат загрозени и со непочитување од страна на работникот на горенаведените договори…

Повеќе
Back To Top