Skip to content

Право на туѓа нега

Право на туѓа нега, односно на паричен надоместок за помош и нега од друго лице има: лице над 26 години со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој;лице со потешка и најтешка телесна попреченост;лице со потполно слепило;лице со трајни…

Повеќе
Back To Top