Skip to content

Зелен картон

Зелениот картон е документ кој е неопходен да се поседува за патување со сопствено возило надвор од државата. Се издава врз основа на осигурувањето од автоодговорност и претставува замена за полиса на осигурување од авотомобилска одговорност издадена од нашата земја…

Повеќе
Back To Top